Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

Komornik sądowy może wykonywać czynności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21. Na czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa sądu rejonowego.

Czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21 mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez zgody prezesa sądu, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję.

Do przeprowadzania czynności egzekucyjnych komornik sądowy może upoważnić asesorów zatrudnionych w Kancelarii w zakresie objętym ustawą . W trakcie prowadzenia czynności egzekucyjnych komornik  korzysta z ochrony przyznanej funkcjonariuszom publicznym.

Ukaranie przez komornika grzywną (obecnie do 5 000 zł), nie zwalnia osób ukaranych od odpowiedzialności karnej za niedopełnienie lub przekroczenie obowiązków służbowych.

Na podstawie art.764 kodeksu postępowania cywilnego, komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W wypadku niezastosowania się do tego drugiego wezwania, komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do 1000zł.

Zgodnie z art. 765 Kodeksu postępowania cywilnego w razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji.

Otwarcie lub przeszukanie mieszkania dłużnika komornik dokonuje wyłącznie w asyście Policji (art. 765 par. 1 i 2 kpc)

Opłata stała za czynności  w  celu usunięciu oporu  dłużnika  oraz polecenie sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie wynosi 1000 zł (art. 36 ust. 1 ukk).

Na mocy art.814 kpc, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.