Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

Na podstawie przepisu art. 773(1) kpc w przypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego tj. komornik właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika (tzw. właściwość ogólna miejscowa dłużnika).

Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do jego ukończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy (art. 763(3) § 1 kpc).