Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

Jednym ze sposobów prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych jest egzekucja z nieruchomości. Postępowanie w tym zakresie uregulowane jest w kodeksie postępowania cywilnego w artykułach 921-1003;1035-1040. Zaspokojenie roszczenia wierzyciela następuje z ceny, którą uzyska się ze sprzedaży zajętej nieruchomości.

Zgodnie z art. 46 kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jest prowadzone w pierwszej fazie przez komornika (pod nadzorem sądu), a następnie przez sąd: udzielenie przybicia i przysądzenie własności. Od momentu wskazania przez komornika oferenta, który zaofiarował najwyższą cenę obowiązki organu egzekucyjnego przejmuje sąd egzekucyjny. Zgodnie z art. 921 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona, a jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednak z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli (art. 927 kpc).

Wg art. 923 kpc postępowanie w tym sposobie egzekucji wszczynane jest na wyraźny wniosek wierzyciela skierowany do komornika, w którym wierzyciel wymienia nieruchomość, która ma podlegać zajęciu poprzez wskazanie jej położenia, oznaczenia numeru działki, numeru księgi wieczystej lub zbioru dokumentów prowadzonych dla tej nieruchomości. Wniosek kierowany przez komornika do sądu wieczystoksięgowego podlega opłacie w kwocie 100 zł. Opłata za wykreślenie wpisu o toczącej się egzekucji z nieruchomości  jest bezpłatna od 01-01-2019r.

Postępowanie w tym sposobie składa się z kilku etapów, które są ze sobą powiązane. Są to: zajęcie nieruchomości; opis i oszacowanie; przeprowadzenie licytacji; przybicie, a następnie
przesądzenie własności i podział sumy uzyskanej z egzekucji.

Po wszczęciu egzekucji z nieruchomości dłużnika, zgodnie z art. 942 kpc, wierzyciel musi złożyć wniosek o opis i oszacowanie przedmiotowej nieruchomości (o ile nie dokonał tego we wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości), następnie uiścić zaliczkę na koszty biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który zostaje powołany przez komornika sądowego do wyceny nieruchomości dłużnika.

W przypadku braku wniosku wierzyciela o opis i oszacowanie:

- w sprawach wszczętych do dnia 07-09-2016r. po upływie roku od wszczęcia egzekucji z nieruchomości postępowanie ulegnie umorzeniu z mocy samego prawa (art. 823 kpc)

- w sprawach wszczętych po 08-09-2016r. – po upływie sześciu miesięcy od wszczęcia egzekucji z nieruchomości postępowanie ulegnie umorzeniu z urzędu (art. 824 par. 1 pkt 4 kpc)

Jeśli nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków to zgodnie z art. 923 (1) kpc, tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, jednak wierzyciel celem kontynuowania postępowania tj. dokonania opisu i oszacowania oraz dalszych etapów w tym sposobie egzekucji, które zostały wskazane wyżej zobligowany został do przedłożenia tytułu wykonawczego przeciwko obojgu małżonkom (tytułu wykonawczego z ograniczeniem odpowiedzialności małżonka do majątku objętego wspólnością ustawową majątkową małżeńską).