Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

Podstawą działalności komorników sądowych są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

Ustawa z dnia 17 listopada1964 roku "Kodeks postępowania cywilnego" dalej kpc  t.j. Dz.U. 2018, poz. 1360 ze zm. [link]

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o komornikach sądowych i egzekucji" dalej ukse -  t.j.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm. - dotyczy spraw wszczętych przed 01-01-2019 r. regulująca status, zasady naboru do zawodu, koszty prowadzenia działalności oraz egzekucji oraz funkcjonowanie samorządu komorniczego [link]

od 01-01-2019 r. weszły w życie nowe przepisy:

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku "o kosztach komorniczych" - dalej ukk  Dz.U. 2018 poz. 770 [link]

Ustawa ta określa wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów.

Koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego poniesione w toku postępowania egzekucyjnego, innych postępowaniń albo z tytułu dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze(stosunkowe i stałe).

Na mocy art.52 ust. 1 i 2 ukk, do postępowań wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, za wyjątkiem art.29 i art.30,które stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy tj.od 01-01-2019r.

Ustawa z dnia 22 marca 2018r. "o komornikach sądowych" - dalej uks Dz.U. 2018 poz. 771
regulująca status, prawa i obowiązki komorników, zasady naboru na stanowisko, samorząd komorniczy oraz nadzór nad komornikami sądowymi [link]