Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

CBDKW (Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych) - celem sprawnego ustalenia czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości komornik ma możliwość składania elektronicznych zapytań do ogólnopolskiej bazy – koszt zapytania 20zł, odpowiedź udzielana natychmiast

- ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostwo Powiatowe - celem ustalenia nieruchomości należących do dłużnika – koszt zapytania w zależności od udzielonej odpowiedzi, czas oczekiwania na odpowiedź ok.1-2 tygodnie

 - CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) -  celem ustalenia czy dłużnik posiada pojazdy mechaniczne komornik ma możliwość składania elektronicznych zapytań do ogólnopolskiej bazy – zapytanie bezpłatne, odpowiedź udzielana natychmiast

ZUS - składanie zapytań i odbieranie odpowiedzi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS znacząco przyspiesza proces gromadzenia informacji o majątku dłużnika w szczególności o źródłach jego dochodów, rachunkach bankowych oraz pobieranych świadczeniach emerytalno-rentowych – koszty zapytania 36,55zł, czas oczekiwania na odpowiedź ok. 1-2 dni robocze

- ZUS alimenty - w przypadku egzekucji świadczeń o charakterze alimentacyjnym złożenie wniosku o egzekucję tych świadczeń powoduje zgłoszenie przez tutejszą kancelarię dłużnika do ZUS, po zgłoszeniu ZUS ma obowiązek raz w miesiącu informować komornika w przypadku zgłoszenia dłużnika przez nowego płatnika składek, co znacznie przyśpiesza i zwiększa skuteczność egzekwowania świadczeń o charakterze alimentacyjnym - subskrypcja bezpłatna 

Urzędy Skarbowe - w sprawie ustalenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatku VAT, ustalenia czy dłużnik uczestniczył w czynnościach cywilnoprawnych, posiada rachunki bankowe lub prowadzi działalność gospodarczą komornik kieruje elektroniczne zapytanie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Niezbędne jest wskazanie conajmniej numeru PESEL dłużnika (ewentualnie numer NIP) – koszt zapytania 35,00zł, czas oczekiwania na odpowiedź ok.1-2 tygodnie

OGNIVO - poprzez system OGNIVO komornik ma możliwość ustalenia rachunków bankowych dłużnika w bankach komercyjnych, wybranych bankach spółdzielczych oraz od niedawna SKOKach na terenie całego kraju. W przypadku ustalenia rachunków bankowych dłużnika, zajęcie rachunku dokonywane jest elektronicznie w czasie rzeczywistym – koszt pojedynczego zapytania do banku to 0,31zł, do banku spółdzielczego 0,50zł,  koszt doręczenia pojedynczego zajęcia do banku to 0,62zł

EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) - po uzyskaniu nakazu zapłaty w e-Sądzie wierzyciel ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sądu ID Kancelarii: 1099

- CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) - w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wierzyciel może nie dysponować numerem PESEL dłużnika potrzebnym do dokonywania zapytań, dzięki dostępowi do informacji niepublicznych komornik ma możliwość szybszego ustalenia danych identyfikacyjnych dłużnika, co znacznie przyśpiesza proces ustalenia majątku dłużnika - zapytanie bezpłatne

- KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) - możliwość sprawdzenia dłużnika pod kątem powiązań dłużnika z podmiotami wpisanymi w KRS, w tym sprawowanych funkcjach i udziałach w spółkach, dostęp on-line

- GUS (Główny Urząd Statystyczny) - możliwość sprawdzenia profilu działalności dłużnika i adresów prowadzenia działalności, dostęp on-line

- CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) - możliwość sprawdzenia profilu działalności dłużnika i adresów prowadzenia działalności, dostęp on-line

ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) - możliwość zweryfikowania majątku dłużnika zakupionego z dopłat Unii Europejskiej, zapytanie bezpłatne, czas oczekiwania na odpowiedź ok. 1-2 tygodnie

Dodatkowo:

Sądowy organ egzekucyjny (komornik sądowy), może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zkresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, SKOK, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób uczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Niektóre czynności podlegają opłacie wg odrębnych przepisów np.:

- wydanie odpisu księgi wieczystej, które z zasady doręcza komornikowi wierzyciel, a w wyjątkowych wypadkach, na wniosek wierzyciela, komornik sam występuje o jego wydanie do akt sprawy,

- uzyskanie informacji z rejestru zastawów.

Udzielenie informacji jest płatne i są to koszty obciążające wierzyciela. W przypadku skutecznej egzekucji, koszty te są egzekwowane od dłużnika i zwracane wierzycielowi w pierwszej kolejności, jako koszt celowy do prowadzenia postępowania.