Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  Arkadiusz Włodarczyk

Od 7 listopada 2019r. komornik na zlecenie sądu lub powoda zobowiązanego przez sąd doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty lub stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu komornik może zasięgać informacji od podmiotów wskazanych w art. 761§ 1(1) pkt 13 kpc (m.in. organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, banków, ZUS, KRUS, SKOK, spółdzielni mieszkaniowych). Dokonane przez komornika ustalenia zawarte są w formie protokołu.

W przypadku ustalenia przez komornika, że adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, a próba doręczenia okaże się bezskuteczna, w skrzynce adresata pozostawia się informację o próbie doręczenia oraz o możliwości odbioru pisma lub poucza o tym fakcie zastanego domownika. W przypadku braku odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone po upływie terminu do jego podjęcia (14 dni).

Jeżeli nie udało się doręczyć pisma, a wg ustaleń komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca zlecającemu pismo oraz powiadamia go o dokonanych ustaleniach w formie protokołu. 

Koszt doręczenia pisma na jeden adres wynosi 60zł (art. 41 ust. 1 ukk)

W sytuacji, gdy nie uda się doręczyć adresatowi pisma, zleceniodawca może złożyć do komornika wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata. 

Koszt ustalenia adresu zamieszkania wynosi 40zł (opłata stała - art. 41 ust. 2 ukk) plus koszty zapytań do poszczególnych instytucji [szczegółowe koszty zapytań]